INTERVENCIÓ LOGOPÈDICA

La detecció i intervenció precoç de les dificultats és molt important per evitar l’impacte que poden tenir aquestes en els aprenentatges, a l’autoestima i a les relacions socials.
No és recomanable esperar a tenir l’edat per fer el diagnòstic per poder iniciar la intervenció.

La intervenció es realitza de forma individual perquè aquesta ha de ser ajustada a les necessitats de cada pacient.

DIFICULTATS QUE S'INTERVENEN

Totes les dificultats poden requerir “adaptacions escolars”, sense haver d’adaptar els continguts,  per tal que aquestes dificultats no repercuteixin negativament en els seus aprenentatges.

 • Amb molts errors que causen que no comprengui el que llegeix.
 • Poca fluïdesa lectora.
 • Dificultats de comprensió lectora.
 • Angoixa o rebuig en situacions de lectura.

Les dificultats de lectura poden donar lloc a un perfil de DISLÈXIA.

És recomanable consultar al logopeda quan hi ha sospita de dificultats lectores. No és recomanable esperar a veure com evoluciona, ja que aquestes dificultats poden repercutir en els seus aprenentatges. Per poder accedir a la majoria de continguts, s’ha de fer mitjançant la lectura.

 • Es deixa lletres, n’afegeix i / o en canvia l’ordre quan escriu.
 • Uneix paraules quan escriu frases o textos.
 • Fa errors en l’escriptura ortogràfica.
 • Quan escriu frases o textos, es deixa informació, l’ordena incorrectament, no connecta les informacions, no fa ús de signes de puntuació… que causen que el seu escrit no sigui comprensible.

Les dificultats d’escriptura poden donar lloc a un perfil de DISORTOGRAFIA.

És recomanable consultar al logopeda quan hi ha sospita de dificultats amb l’escriptura, sobretot, quan les dificultats són per escriure amb totes les lletres, sense canviar lletres per altres o alterar-ne l’ordre si aquestes perduren durant el primer cicle de cicle inicial.
No és recomanable esperar a veure com evoluciona, ja que aquestes dificultats poden repercutir en els seus aprenentatges. La majoria d’aprenentatge s’expressen a través de l’escriptura.

 • Dificultats amb et traç de les grafies que provoquen que no s’entengui el que ha escrit.

Les dificultats de grafisme poden donar lloc a un perfil de DISGRAFIA.

ADULTS:

 • Dificultats lingüístiques per dany cerebral adquirit (AFÀSIA).

INFANTS/ADOLESCENTS:

 • Infants petits amb poca producció lingüística per la seva edat.
 • Dificultats de comprensió: respon incorrectament a preguntes que se li plantegen, no realitza correctament les ordres donades…
 • Dificultats pragmàtiques: dificultat per interpretar, dificultat per imaginar allò que no es diu o es veu de forma literal, dificultats per seleccionar la informació rellevant quan vol explicar alguna cosa…
 • Dificultats lèxiques: sovint no li surten les paraules que vol dir necessitant temps per accedir a aquestes, diu paraules per altres que no són les adequades…
 • Dificultats sintàctiques: es deixa informació quan vol explicar alguna cosa, va rectificant allò que vol explicar, fa errors amb els determinants… causant que la seva producció no s’entengui.

Les dificultats en el llenguatge oral poden ser causades per un TRASTORN DEL DESENVOLUPAMENT DEL LLENGUATGE.

Les dificultats de llenguatge oral poden repercutir a les relacions socials, als aprenentatges i a l’aprenentatge de la lectoescriptura.

 • Dificultats per articular un so en concret o varis.

Les dificultats de parla poden donar lloc a un perfil de TRASTORN DE LA PROGRAMACIÓ FONOLÒGICA.

Davant de qualsevol sospita de dificultats de parla, és recomanable consultar-les al logopeda per saber si els errors de parla que realitza són rellevants i és necessari iniciar una intervenció.
També, és recomanable començar a treballar els errors de parla abans de P5, ja que en aquest curs s’inicia l’aprenentatge de la lectoescriptura i els errors de parla poden repercutir en aquest aprenentatge.

 • Deglució disfuncional.
 • Interposició lingual en repòs.
 • Respiració oral.
 • Hàbits lesius.

Que afecten a la posició dental i/o que poden interferir negativament en el tractament d’ortodòncia, donant lloc a una recidiva una vegada finalitzat el tractament si no es corregeixen.

 • Disfluències durant les seves produccions (bloquejos, repeticions de paraules, de síl·labes o de sons…) que causen que no es pugui expressar de manera fluïda.

És molt important consultar al logopeda, ja que la disfèmia pot afectar a la comunicació, a les relacions socials i a l’autoestima.

 • Notes que has de forçar molt la veu.
 • Tens molta tensió al coll al parlar.
 • Al final del dia o de la setmana la teva veu està cansada, perd intensitat o et quedes disfònic/a.
 • Tens alguna lesió a les cordes vocals.

A llarg termini, un mal ús de la veu i/o sobreesforç vocal pot causar lesions a les cordes vocals. La prevenció davant de certs símptomes és molt important.